Shalom

Verse 1

Shalom, my friends, shalom, my friends
Shalom, shalom.
May peace be with you, God’s peace be with you.
Shalom, shalom.

Verse 2

May blessings attend you, angels defend,
Shalom, shalom.
God’s mercies befriend you unto the end.
Shalom, shalom.

Verse 3

Till we meet again, till we meet again,
Shalom, shalom.
May God be with you, His peace be with you.
Shalom, shalom.